Sergei Nikonov
Serbia - Serbia and Montenegro
Nominee